Regulamin serwisu

1. Korzystanie z zawartości serwisu FOTO POLSKA.

1.1 Fotografie pobrane z serwisu FOTO POLSKA mogą być wykorzystywane w różnego rodzaju publikacjach – folderach, przewodnikach, portalach internetowych jako ilustracje do tekstów o Polsce – kraju atrakcyjnym turystycznie.

1.2 Fotografie nie mogą być wykorzystywane w projektach graficznych stron internetowych, a jedynie w charakterze ilustracji do zawieranych na stronach treści o Polsce.

1.3 Z zasobów Serwisu mogą korzystać pracownicy Polskiej Organizacji Turystycznej, ośrodki zagraniczne Polskiej Organizacji Turystycznej, tour operatorzy, dziennikarze polscy i zagraniczni, oraz szeroko pojęta branża turystyczna.

1.4 Poza dopuszczalnym zakresem wykorzystania zgodnie z pkt 1.5. niniejszego Regulaminu, fotografie pobrane z Serwisu FOTO POLSKA nie mogą być wykorzystywane do celów i działań komercyjnych, mających na celu reklamę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie fotografii, nie mogą być przedmiotem sprzedaży lub obrotu przez podmioty pobierające fotografie w celu zdobycia korzyści wymiernych materialnie, w tym podniesienia renomy, wizerunku, rozpoznawalności czy uzyskania korzyści finansowych

1.5 Fotografie pochodzące z Serwisu FOTO POLSKA nie mogą przekroczyć 40% całego wkładu zdjęciowego w daną publikację. 60% fotografii musi pochodzić ze zbiorów własnych danego podmiotu.

1.6 Wszystkie fotografie zamieszczane w Serwisie FOTO POLSKA są własnością Polskiej Organizacji Turystycznej lub licencjodawców Polskiej Organizacji Turystycznej, jak również są utworami w rozumieniu prawa autorskiego i są chronione na mocy przepisów prawa autorskiego, praw osobistych oraz innych praw uprawnionych podmiotów.

1.7 Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie, zabrania się kopiowania, retransmitowania i rozpowszechniania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek części lub elementów Serwisu oraz zamieszczonych na nim fotografii.

1.8 Nie jest dozwolone:
a) naruszanie technicznych zabezpieczeń Serwisu oraz celowe omijanie środków zastosowanych w celu zapobieżenia bądź ograniczenia dostępu do Serwisu lub fotografii,
b) testowanie poziomu zabezpieczeń Serwisu,
c) stosowanie jakichkolwiek urządzeń, narzędzi programistycznych, algorytmów lub procedur, które mogłyby zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Serwisu,
d) rozpowszechnianie i sprzedawanie fotografii innej osobie, fizycznej lub prawnej, w jakikolwiek sposób, w tym na innych platformach lub serwisach,
e) sprzedawanie niezmienionych lub zmodyfikowanych kopii fotografii, na przykład jako obraz, plakat, druk lub innego rodzaju produkt,
f) przedstawianie identyfikowalnych na fotografiach ludzi w złym świetle lub w sposób obraźliwy,
g) używanie fotografii lub ich części z rozpoznawalnymi markami do tworzenia mylących skojarzeń z tym lub innym produktem lub usługą.

1.9 Użytkownicy zamieszczający fotografie pobrane z Serwisu FOTO POLSKA w swoich materiałach zobowiązani są podać źródło pobrania: fotopolska.travel.pl

2. Pozostałe regulacje.

2.1 Serwis FOTO POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikłe wskutek przerw w funkcjonowaniu Serwisu. Serwis FOTO POLSKA nie udziela zapewnień ani gwarancji nieprzerwanej dostępności którejkolwiek fotografii w Serwisie.

2.2 Niniejszy Regulamin jest wiążący zarówno dla użytkownika Serwisu, jak i dla podmiotu, w imieniu którego użytkownik korzysta z Serwisu. Jeśli użytkownik korzysta z Serwisu w zakresie wypełniania obowiązków służbowych jako pracownik, kontrahent lub przedstawiciel innego podmiotu, to zapewnia, że robi to za wiedzą i zgodą tego podmiotu.

2.3 Serwis FOTO POLSKA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym użytkownik Serwisu jest związany wersją aktualnie obowiązującą w momencie korzystania z Serwisu i jego zasobów.